HOME ODDZ. KUJAWSKI      AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
   

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze


     W dniu 8 listopada 2018 roku, po upływie dotychczasowej kadencji, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze  
   Oddziału. Zebranie posumowało działalność w minionej kadencji. Wskazano na liczne sukcesy i osiągnięcia, ale tak
że na  
   występujące jeszcze  mankamenty. Ustępującemu Zarządowi Zebranie udzieliło absolutorium.

     

     Zebranie wybrało nowe władze Oddziału oraz przyjęło uchwałę określająca kierunki działania w nowej kadencji. 

     Na prezesa Zarządu Oddziału ponownie wybrano płk. mgr. inż. Zbigniewa Woźnickiego.

     Do Zarządu Oddziału wybrano: ppłk. pil. inż. Kazimierza Manowskiego - na zastępcę prezesa;
                                                  mjr. pil. in
ż. Sławomira Wrońskiego -na sekretarza;
                                                  ppłk. mgr. in
ż. Andrzeja Pakuzę - na skarbnika;
                                                  ppłk. dypl. nawig. Jerzego Niestratę - na członka Zarządu.  


     Do Komisji Rewizyjnej wybrano: ppłk. mgr. inż. Leszka Owedyka - na przewodniczącego;
                                                   st. chor. sztab. Krzysztofa Płacheckiego - na zastępcę przewodniczącego;
                                                   st. chor. sztab. Henryka Mazura - na sekretarza.
              

                   Uchwała walnego zebrania spr-wyb. 8.11.20181.doc

_______________________________________________________________________________________________

 

W dniu 23 września 2016r.w m.Giebnia gm.Pakość pow.Inowrocław odbyło się odsłonięcie i poświęcenie kamiennego obelisku postawionego w miejscu katastrofy samolotu IŁ-28 z dn.11.12.1969r.W katastrofie samolotu z 7 Brygady Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego z Powidza zginęła trzyosobowa załoga:por.pil.Jan Grymuza,por.nawig.Bonifacy Hędzelewski i kpr.strz,rtel.Ryszard Jędras.Obelisk został postawiony staraniem członków Towarzystwa Przyjaciół Janikowa.Uroczystość z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu,przedstawicieli samorządów:powiatu inowrocławskiego,miast i gmin Pakość i Janikowo,rodzin lotników-żony i córki por.Grymuzy oraz córki por.Hędzelewskiego,młodzieży ze szkół Parchania i Pakości została zorganizowana staraniem Oddziału Kujawskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polski.Odczytany został Apel Pamięci,obelisk poświęcił kapelan Garnizonu Inowrocław ks ppłk Tomasz Skupień,asystował Mu proboszcz parafii ks.Marek Siwka.

Artykuł o w/w uroczystości ukazał się w Gazecie Pomorskiej z dn.27 września br.

Załączam zdjęcia zrobione przez fotografa zamówionego przez  żonę por.Grymuzy panią Zofię Fluder:

zdj.1-Obelisk przed odsłonięciem

zdj.2-Posterunek Honorowy OSP Pakość,sztandar szkoły podstawowej z Parchania

zdj.3-Prezes OK SSLWRP płk w st.spocz.Zbigniew Woźnicki rozpoczyna uroczystość

zdj.4-Kapelan Garnizonu Inowrocław ks.ppłk Tomasz Skupień i proboszcz ks.Marek Siwka       

          dokonują poświęcenia obelisku

zdj.5-Apel Pamięci

zdj.6-Salwa Honorowa

zdj.7-Złożenie kwiatów przez  rodziny lotników

zdj.8-Złożenie kwiatów przez delegację OK SSLWRP

zdj.9-Złożenie kwiatów przez burmistrza miasta i gminy Pakość

zdj.10-Zbiorowe zdjęcie uczestników uroczystości

zdj.11-Obelisk po odsłonięciu.

   
 
 
 
 
 

   

Prezes Oddz. Kujawskiego SSLW RP
płk. w st. spocz. Zbigniew Wożnicki


_________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                 

 
10 LAT NASZEGO ODDZIAŁU
 
   W dniu 16.10. 2015 r. obchodziliśmy  b. uroczyście X lecie Naszego Oddziału. Spotkanie miało miejsce w Restauracji „Dobre Jadło„
 przy  Aeroklubie Kujawskim. Wśród zaproszonych gości  obecni byli Dowódca 56 Bazy Lotniczej - płk pil. Zbigniew Musiał, Szef sztabu 
 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych - ppłk dypl. pil. Robert Tyszko, Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Parchaniu – mgr Barbara   
 Kwiatkowska, z-ca Prezesa  Koła nr. 7 ZBŻWP – ppłk w st. spocz.  Andrzej Dargacz.  Zarząd Główny  SSLW RP reprezentowali –
 członkowie Zarządu Głównego płk dypl. Jerzy Socha i ppłk mgr inż. Janusz Sadło.  Po powitaniu członków i zaproszonych gości
 Prezes Oddziału Kujawskiego ppłk w st. spocz. mgr inż. Zbigniew Woźnicki przedstawił historię powstania, działanie  i osiągnięcia
 Oddziału w przeciągu minionych już 10 lat. Szczególnie podkreślił naszą aktywność na terenie miasta i okolic, współpracę z władzami
 miasta, dowódcami 1. Brygady i 56.  Bazy Lotniczej, a także z Dyrektor S.P. w Parchaniu.  Na zakończenie podziękował i wręczył listy
 gratulacyjne wraz z pamiątkowymi  symbolami lotniczymi  /wykonanymi  własnoręcznie przez naszego członka kol. Włodzimierza
 Jagodzińskiego/  -  zaproszonym Gościom. Kolejno zabierali głos : Dyrektor Szkoły p. Barbara Kwiatkowska, Dowódca 56. Bazy Lotniczej,
 szef sztabu  1. Brygady LWL, z-ca prezesa 7 Koła ZBŻWP. Każdy z nich wręczył listy gratulacyjne i  okolicznościowe upominki na ręce
 Prezesa Oddziału Kujawskiego.  W imieniu ZG SSLW głos zabrał członek Zarządu Głównego płk  Jerzy Socha podkreślił naszą aktywność
 i osiągnięcia w przeciągu 10 lat istnienia . Odczytał rozkaz  Ministra Obrony Narodowej o wyróżnieniu kol. Stanisława Betłakowskiego 
 Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz decyzję Zarządu Głównego  o wyróżnieniu najbardziej aktywnych członków Oddziału.
 Złotą odznaką SSLW RP uhonorowano ppłk. Kazimierza Manowskiego. Listy pochwalne i upominki otrzymali: płk Zbigniew Woźnicki,
 płk Antoni Jaroszewicz, mł. chor. Henryk  Jasiński, mjr Sławomir Wroński, mjr  Bronisław Gładysz, st. kpr. Włodzimierz Jagodziński,
 mł. chor. Stanisław Łopatka, kol. Stanisław Betłakowski,  kpt. Andrzej Piotrowski, kpt. Marek Demski, mjr Paweł Stefański i mł. chor. Józef
 Łukaszewski. Płk Jerzy Socha złożył podziękowania za współpracę i udzielaną pomoc  na stutową działalność  stowarzyszenia  - Dowódcy
 56. Bazy Lotniczej płk pil. Zbigniewowi Musiałowi  i Dowódcy 1. Brygady LWL (na ręce Szefa Sztabu brygady ppłk dypl. pil. Roberta
 Tyszki) oraz wręczył listy gratulacyjne wraz z pamiątką  statuetką skrzydeł stowarzyszenia. List gratulacyjny wręczył także pani dyrektor SP
 w Parchaniu. Wszystkim  członkom  oddziału  wraz z podziękowaniu za uczestnictwo i aktywność,  oprócz podziękowania, prezes oddziału
 wręczył pamiątkowe  upominki. Przed uroczystościami „ nieoficjalnymi " wykonano wspólne zdjęcie dla utrwalenia Jubileuszu X lecia
 Oddziału Kujawskiego SSLW RP.  Spotkanie trwało w bardzo miłej, lotniczej atmosferze do późnych  godzin wieczornych.

                                                                                                                                                                ppłk pil. Kazimierz Manowski
 
 
 

 


 
 __________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Narodowe Święto Niepodległości w 56. Bazie Lotniczej.

     W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości na placu apelowym 56. Bazy Lotniczej o godz. 13.00 odbył się uroczysty apel pododdziałów Bazy
   i Dowództwa 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.
Obecni byli dowódcy jednostek wchodzących w skład 1Brygady LWL, zaproszeni goście
   oraz liczna grupa członków Oddziału Kujawskiego SSLW RP.
    
     Z okazji święta wręczono odznaczenia państwowe i resortowe sześćdziesieciu żołnierzom i pracownikom wojska. Wojskowy Komendant Uzupełnień
   wręczył Akt Mianowania na stopień podpułkownika Panu majorowi w stanie spoczynku pil. Bolesławowi Sokołowskiemu członkowi Oddziału Kujawskiego
   SSLW RP.
Apel zakończył się defiladą pododdziałów.
 
   
 
  
       Opr. Kazimierz Manowski
 
 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE ODDZIAŁU
 
     Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo -Wyborczym Oddziału Kujawskiego SSLW RP, w dniu 16.10.2014 r.zgodnie z postanowieniami 
   
Statutu Stowarzyszenia dokonano:
     1.Wyboru nowych władz Oddziału Kujawskiego SSLW RP na kolejną 4-letnią kadencję. Po pierwszym zebraniu członków nowego zarządu
   i komisji rewizyjnej, ukonstytuowały się władze Oddziału Kujawskiego SSLW RP w następującym składzie:
   prezes -  ppłk w st. spocz. mgr inż. Zbigniew Woźnicki,  zastępca prezesa - ppłk w st. spocz. pil. inż. Kazimierz Manowski,
   sekretarz - mjr rez. pil.inż. Sławomir Wroński, członek zarządu - kpt. w st. spocz. pil. Marek Demski.
 
     2. Powołano Komisję Rewizyjną Oddziału w składzie:
   przewodniczący - mjr w st. spocz. pil. Bronisław Gładysz, zastępca przewodniczącego - ppłk w st. spocz. nawig. inż. Jerzy Golis,
   sekretarz - kpt. w st. spocz. pil. inż. Szczepan Mazurek.
 
     Zdjęcia nowych członków zarządu ukażą się w najbliższym czasie.

    Oto kilka fotek z zebrania.

  
 


      /-/ Kazimierz Manowski
 
 

PRZYJĘCIE NOWEGO CZŁONKA

     Na Zebraniu Zarządu Oddziału Kujawskiego SSLW RP w dniu 15 września 2014r.w pkt. 5 rozpatrzono sprawę
  przyjęcia w poczet członków Oddziału mł.chor. Józefa Łukaszewskiego. W związku z przedstawieniem
pisemnej deklaracji
i chęci wstapienia do naszej organizacji - Zarząd oddziału postanowił zgodnie z par.11.pkt.1. przyjąć mł. chor. Józefa  Łukaszewskiego w poczet członków Oddziału Kujawskiego SSLW RP z dniem 15 września 2014r.  Wydano legitymację Seria A nr. 1960  Chor. Józef Łukaszewski, s.Czesława ur.03.03.1947r. w Sepnie
k. Obornik Wlkp. służbę zawodową odbywał w 56 pśb
w Inowrocławiu w latach 1966-1995r. jako st.mech śmigłowca.
  /- / Kazimierz Manowski.
 
 
 
Zebranie sprawozdawcze Oddziału Kujawskiego.
 
   W dniu 13.02.2014r.w Sali Lotno-Metodycznej 56 Bazy Lotniczej w Inowrocławiu odbyło się zebranie sprawozdawcze
 Oddziału Kujawskiego. Dokonano oceny i podsumowania działalności Oddziału za rok 2013 i postawiono nowe zadania
 i kierunki dalszej aktywności Oddziału na rzecz obronności Kraju w 2014r.
   Podczas zebrania Prezes Oddziału płk pil. Antoni Jaroszewicz wręczył legitymację członkowską nowemu Naszemu
 koledze st. chor. sztab. Krzysztofowi Płacheckiemu. Spotkanie przebiegało w miłej koleżeńskiej atmosferze.
 Oto kilka fotografii.

 
 

 Autor informacji: Kazimierz Manowski
 
 
 
POŻEGNALNE LOTY PILOTÓW 56 BAZY LOTNICZEJ
 
     W dniu 28.01.14r.swoje loty pożegnalne odbyli piloci 56 Bazy Lotniczej, po kilkudziesięciu latach służby
   w Lotnictwie Sił Zbrojnych:
   kpt. pil. inż. Mariusz Możdżeń;
   st. chor. sztab. pil. Piotr Wróbel ;
   st. chor. sztab. pil. Wiesław Rzemień.
 
     Meldunek o wykonaniu lotu pożegnalnego od pilotów przyjął : Zastępca Dowódcy 56 Bazy Lotniczej
   płk nawig. Adam Foremny.
 
     W uroczystości wzięli udział członkowie Oddziału Kujawskiego SSLW RP : mjr rez. pil. inż. Sławomir Wroński
   i kpt. rez. pil. Marek Demski , którzy odchodzącym do rezerwy pilotom złożyli wiązanki kwiatów wraz
   z życzeniami dalszej aktywności na rzecz Lotnictwa Wojskowego od wszystkich członków Stowarzyszenia
   (być może w szeregach Oddziału Kujawskiego).
 
      Autor informacji: Kazimierz Manowski
 
  
 
15 ROCZNICA WSTĄPIENIA DO NATO
 
  12 marca odbyły się obchody 15 rocznicy wstąpienia Polski do NATO połączone z Dniem Otwartych Koszar.
  Dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych gen. bryg. pil. Dariusz Wroński serdecznie powitał przedstawicieli władz

  samorządowych, licznie zgromadzoną młodzież szkolną oraz przyjaciół i sympatyków 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych
  i 56. Bazy Lotniczej. Po uroczystej zbiórce była okazja zobaczenia wybranego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu.
  W uroczystości uczestniczyła delegacja Oddziału Kujawskiego SSLW RP : płk pil.Antoni Jaroszewicz, ppłk mgr inż. Zbigniew
  Woźnicki i ppłk pil.inż. Kazimierz Manowski.
     
 
 
 
  
     Autor informacji: Kazimierz Manowski